Logo

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Volgens de wet moet elke school een MR hebben. Deze raad heeft inspraak bij bepaalde belangrijke beslissingen. Voorbeelden zijn de begroting, de vakantiedagen, het onderwijsaanbod. Meestal reageert de MR op voorstellen vanuit het bestuur of directie, maar de MR mag ook ongevraagde adviezen uitbrengen. In de wet staat welke bevoegdheden de MR precies heeft: soms gaat het om instemmingsrecht, in andere gevallen adviesrecht.

In de MR zitten zes personeelsleden en drie leerlingen en drie ouders. De ouders en de leerlingen zitten meestal ook in de ouderraad of de leerlingenraad. Dat kan helpen bij de standpuntbepaling.

Het gekozen personeelsdeel (onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel) van de MR (de PMR) vergadert elke zes weken. Twee vertegenwoordigers van de PMR hebben aansluitend overleg met het College van Bestuur (de heer drs. R.D. Lock). Daar worden vragen gesteld en worden informatie en plannen uitgewisseld. Daarnaast vergadert de MR ongeveer vier keer per jaar in de brede samenstelling, dus met ouders en leerlingen.

Ouderraad (OR)

Op het CLD hebben de locaties een OR. Deze heeft in grote lijnen drie rollen. Hij fungeert als klankbord voor de schoolleiding. Ook brengen de leden hun eigen deskundigheid in. Ten slotte, de OR is ook een overleggroep om de ouder(s) in de MR van ideeën te voorzien. Natuurlijk kunnen alle ouders contact opnemen met de OR om vragen te stellen en opmerkingen door te geven.  De OR heeft geen wettelijke status en taken. Onze ervaring is dat we graag van de betrokkenheid van de OR gebruik maken.

De OR vergadert ongeveer vijf keer per jaar met de directeur van de locatie. Er komen dan onderwerpen aan de orde als mentoraat, vakantieplanning, het jaarplan van de locatie, keuzebegeleiding en alle andere thema's die van belang zijn voor ouders.

Er kan contact worden opgenomen met de OR via de e-mailadressen ouderraad-hvd@chrlyceumdelft.nl (voor ouders van leerlingen van de locatie Hof van Delft) en ouderraad@chrlyceumdelft.nl (voor ouders van leerlingen van de locatie Molenhuispad).

Leerlingenraad

Op elke locatie is er een leerlingenraad. Deze is voor de medezeggenschapsraad gesprekspartner over zaken die alle leerlingen van de school of de locatie aangaan. De bevoegdheden van een leerlingenraad beperken zich vooral tot het adviseren van de medezeggenschapsraad over wat er leeft bij de leerlingen. De leerlingenraad overlegt een paar keer per jaar met de leiding van hun eigen locatie.