Logo

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. Hiervoor werken reguliere en speciale scholen samen in samenwerkingsverbanden. Het CLD valt binnen het Samenwerkingsverband VO Delflanden (SWV VO Delflanden).  

Begeleiding op school

Het CLD heeft een ruim aanbod binnen de basisondersteuning. Deze basisondersteuning wordt beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP), welke te vinden is op onze website.

De bijzondere leerlingenzorg is in de eerste plaats een taak van de mentor. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling. Niet voor elke leerling is de basisondersteuning voldoende. Wanneer er extra ondersteuning nodig is, wordt de leerling via een speciale aanmeldingsprocedure besproken in het begeleidingsteam. De zorgcoördinator bewaakt, in overleg met ouders en mentoren en docenten, dit proces.

Extra ondersteuning 

Voor alle leerlingen die naast basisondersteuning ook extra ondersteuning krijgen, maakt de school een ontwikkelingsperspectief. In de uitvoering van passend onderwijs, worden wij ondersteund door begeleiders passend onderwijs (BPO’er) en gedragswetenschappers (GW-er) vanuit het SWV VO Delflanden. Zij ondersteunen en adviseren het begeleidingsteam in de extra ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De extra ondersteuning kan gericht zijn op verschillende ontwikkelingsgebieden.

  • Leerontwikkeling | Op het CLD hebben wij interne coaches. Dit zijn docenten die zijn opgeleid om in de zorgbehoeften van leerlingen te kunnen ondersteunen op het gebied van plannen en organiseren en leren leren.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling We bieden faalangstreductietrainingen aan leerlingen die angstig zijn over hun prestaties op school. Ook bieden we een SoVa-training voor kinderen die kwetsbaar zijn voor pesten of moeite hebben met omgang met anderen. Ook zijn vertrouwelijke gesprekken mogelijk met leerlingbegeleiders, speciaal getrainde docenten die met leerlingen praten over allerlei problemen, thuis of op school.
  • Externe hulpverlening | Het kan voorkomen dat de basisondersteuning en extra ondersteuning niet aansluiten bij de hulpvraag van de leerling, bijvoorbeeld doordat de situatie te complex is. In dat geval verwijst de zorgcoördinator door naar externe partijen.