Logo

Medezeggenschap en inspraak

Medezeggenschapsraad (MR)

Binnen de Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft e.o.) vormt het Christelijk Lyceum Delft (CLD) de sector Voortgezet Onderwijs. Het CLD bestaat uit drie locaties: Molenhuispad, Hof van Delft en sc Delfland. De locatie sc Delfland betreft een samenwerkingsverband met Scholengroep Spinoza. 

Vanuit het principe dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt, zijn er op onze drie VO-locaties deelraden. Dit houdt in dat we nu naast de overkoepelende medezeggenschapsraad (MR) ook een deelraad (DMR) per locatie hebben. 

MR

Beleidsstukken en beslissingen die op stichtingsniveau genomen worden door de voorzitter van het College van Bestuur (CvB), komen terecht bij de MR. Onderwerpen die slechts op één locatie spelen worden besproken met de directeur in de afzonderlijke deelraden.

Per jaar vergadert de MR tien keer. In overleg schuift de voorzitter van het CvB aan voor een toelichting op de stukken en mededelingen. Vóór elke vergadering vindt een vooroverleg plaats met de voorzitter van het CvB. Hierbij komen vragen aan bod die de MR heeft over de aangeleverde stukken en worden zaken besproken die de MR nog gaan passeren. 

Naast de reguliere vergaderingen zijn er aparte overleggen over financiële zaken. Onderwerpen die hiervoor in aanmerking komen zijn de begroting, meerjarenbegroting en de jaarrekening. Deze overleggen zijn bij voorkeur samen met de GMR van de PO-scholen in onze stichting.

Twee keer per jaar is er overleg met de Raad van Toezicht. Tijdens die overleggen wordt gesproken over de actualiteit, de uitvoering van de doelstellingen die verwoord zijn in het koersplan, en de andere zaken die volgens de wet aan de orde moeten komen.

Voor ouders en leerlingen zijn er ook acht zetels, die gevuld worden door verkiezingen.

Deelraden

De deelraden vergaderen ook elke maand, tenzij andere afspraken gelden. Beleidsstukken en beslissingen die slechts op één locatie spelen en geen invloed hebben op de andere locatie, worden in de deelraad besproken.

Bij deze vergaderingen kan de directeur in overleg aanschuiven voor een toelichting op de stukken. Daarnaast zijn er voor-overleggen en informele overleggen ("met de benen op tafel").

Extra informatie

De volgende documenten zijn beschikbaar op de website van SCO Delft e.o.:

  • Medezeggenschapsstatuut 
  • Reglement MR Voortgezet Onderwijs
  • Huishoudelijk Reglement MR
  • Reglement deelraad Molenhuispad
  • Reglement deelraad Hof van Delft
  • Reglement deelraad sc-Delfland

Bereikbaarheid

De medezeggenschapsorganen zijn per e-mail bereikbaar:

Ouderraad (OR)

Op het CLD hebben de locaties een OR. Deze heeft in grote lijnen drie rollen. Hij fungeert als klankbord voor de schoolleiding. Ook brengen de leden hun eigen deskundigheid in. Ten slotte, de OR is ook een overleggroep om de ouder(s) in de MR van ideeën te voorzien. Natuurlijk kunnen alle ouders contact opnemen met de OR om vragen te stellen en opmerkingen door te geven.  De OR heeft geen wettelijke status en taken. Onze ervaring is dat we graag van de betrokkenheid van de OR gebruik maken.

De OR vergadert ongeveer vijf keer per jaar met de directeur van de locatie. Er komen dan onderwerpen aan de orde als mentoraat, vakantieplanning, het jaarplan van de locatie, keuzebegeleiding en alle andere thema's die van belang zijn voor ouders.

Er kan contact worden opgenomen met de OR via de e-mailadressen ouderraad-hvd@chrlyceumdelft.nl (voor ouders van leerlingen van de locatie Hof van Delft) en ouderraad@chrlyceumdelft.nl (voor ouders van leerlingen van de locatie Molenhuispad).

Leerlingenraad

Op elke locatie is er een leerlingenraad. Deze is voor de medezeggenschapsraad gesprekspartner over zaken die alle leerlingen van de school of de locatie aangaan. De bevoegdheden van een leerlingenraad beperken zich vooral tot het adviseren van de medezeggenschapsraad over wat er leeft bij de leerlingen. De leerlingenraad overlegt een paar keer per jaar met de leiding van hun eigen locatie.

Leden MR en deelraden

Uit welke personen bestaat de MR en wie zijn de leden van deelraden?

Lees meer...